skip to Main Content

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Go Real: Go Real Webdesign bureau gevestigd te Haarlem.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Go Real.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Go Real.

 Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en alle door Go Real  gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten.
 2. Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden worden aanvaard door de opdrachtgever.
 3. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Go Real zijn overeengekomen. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Go Real gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Go Real zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Go Real niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Go Real gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Go Real van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Go Real aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien na het verstrijken van deze termijn door Go Real nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 7. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Go Real op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 10. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. Go Real mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Go Real omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
 5. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden.
 6. Het door de klant aan Go Real geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Go Real en de klant.
 7. De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Go Real dat al het door de klant aan Go Real aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Go Real te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Go Real zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Go Real is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
 3. Go Real is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Go Real het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Go Real zijn verstrekt, heeft Go Real het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Go Real zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Go Real de opdrachtgever hierover van tevoren in lichten.

Artikel 8. Content Managing System (CMS) 

 1. Go Real maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten: WordPress
 2. Go Real is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijf, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan.
 3. Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op Go Real.

Artikel 9. Meerwerk

 1. Indien Go Real op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Go Real worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Go Real. Go Real is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Go Real Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Go Real, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 10. Duur en beëindiging

 1. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 6 maanden en worden iedere 6 maanden stilzwijgend verlengd met 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Go Real kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Go Real gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. Go Real heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Go Real niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Go Real zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Go Real kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 4. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

Artikel 11. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
 3. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan Go Real.
 4. De Opdrachtgever heeft 7 dagen na ontvangst van het concept om de wijzigingen als bedoeld in artikel 10.3 van deze voorwaarden door te geven. 7 dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.

Artikel 12. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Go Real zich de rechten en bevoegdheden voor die Go Real toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Go Real verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Go Real worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. De in het kader van de opdracht door Go Real tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Go Real, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Go Real te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het cliënt niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Go Real in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Go Real behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Go Real heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Go Real zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Go Real te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Go Real in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Go Real is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Go Real kenbaar behoorde te zijn.
 5. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 6. Go Real is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Go Real ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 7. Go Real zal, indien dit noodzakelijk wordt geacht, van alle mondelinge gesprekken met de opdrachtgever een besprekingsverslag maken en aan de opdrachtgever zenden. Indien de opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden. Voor de juiste uitvoering van telefonische / elektronische (e-mail) besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Go Real geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische / elektronische (e-mail) contacten schriftelijk zijn bevestigd.
 8. Go Real maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Go Real is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Go Real geen invloed kan uitoefenen.
 9. Go Real is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.
 10. Go Real is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 11. Go Real is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Go Real aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 12. Go Real maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Go Real is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Go Real vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Go Real. Go Real is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Go Real gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Go Real is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Go Real geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Go Real en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.
 3. Go Real kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Go Real heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Go Real verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Back To Top Secured By miniOrange